2010

Opbouw van de vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit drie thema's: 1) Maatschappelijke participatie, 2) Sociaal beleid en 3) Globalisering.

Centrale vragen die aan de basis liggen van deze vragenlijst zijn:
- Wat doet de provincie om haar burgers zoveel mogelijk te betrekken bij het maken van (politieke) beleidskeuzes?
- En wat doet ze verder om haar sociale kapitaal in de provincie, waar nodig, te beschermen en, waar mogelijk, te versterken?
- In hoeverre heeft de provincie aandacht voor het bevorderen van wereldburgerschap?

In deze vragenlijst ligt het accent op de sociale dimensie (People) van provinciaal duurzaamheidsbeleid. Om een compleet beeld te krijgen van het duurzaamheidsbeleid binnen de provincie, is het belangrijk om ook de andere vragenlijsten in te vullen.

People: sociale dimensie van duurzaamheid
Verwante begrippen: participatie, democratie, zorg voor kwetsbare groepen, wereldburgerschap.

De 'P' van 'People' zou ook kunnen staan voor 'Participatie'. Een duurzame samenleving heeft gemeenschapsgevoel nodig, waarbij burgers zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in hun samenleving, in de wereld en met hun medeburgers. Belangrijk is dat het toekomstbeeld van duurzame ontwikkeling breed gedragen wordt en dat niemand zich daarin buitengesloten voelt.

Voor een sociaal-cultureel duurzame samenleving geldt het principe van sociale rechtvaardigheid (gelijke kansen, vrijheid, brede toegankelijkheid van voorzieningen en veiligheid) en het principe van maatschappelijke betrokkenheid (solidariteit en burgerschap).Telos, duurzaamheidsbalans 2006

Denk mondiaal, handel lokaal
Het is belangrijk om lokale ontwikkelingen eveneens in een grotere context te plaatsen, voorbij de welvaart en welzijn binnen de provinciale grenzen. Immers, duurzame ontwikkeling betekent ook rekening houden met mensen elders. Het actief bevorderen van mondiaal bewustzijn of actief wereldburgerschap biedt de provincie kansen voor meer begrip en lokaal draagvlak voor het naleven van internationale afspraken. Internationale samenwerking, binnen en/of buiten Europa, kan hier eveneens aan bijdragen.

Relevante internationale afspraken die Nederland heeft ondertekend:
- Universele verklaring van de rechten van de mens (1948)
- Het Vluchtelingenverdrag (1951)
- Millenniumdoel 3: gelijke rechten voor mannen en vrouwen (2000)
Provinciale Duurzaamheidsmeter 2010
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: COS Noord-Holland
graphic design: Kuki & Ko
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.