Terug naar de hoofdsite
Maximale score: 125

Sociaal beleid (voorbeeldrol)

“Het gedrag van een organisatie behoort te zijn gebaseerd op de waarden oprechtheid, rechtvaardigheid en integriteit. Deze waarden impliceren zorg voor mensen, dieren en het milieu, en de verplichting om effecten van haar activiteiten en besluiten op de belangen van stakeholders aan de orde te stellen.” ISO 26000 Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (2010)

Als overheidstructuur hebben ook de waterschappen een voorbeeldrol in het definiëren en uitdragen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigen organisatie. De onderstaande vragen gaan met name in op de eigen rol in het beschermen en versterken van sociaal kapitaal.
 

Maximale score: 53
Alle waterschappen kenden in 2009 een gedragscode integriteit voor bestuurders (waterschapsspiegel 2010). De vraag is in hoeverre deze intern en extern toegankelijk is. Maximale score: 3
Om ervoor zorg te dragen dat een gedragscode actueel blijft en geen papieren tijger wordt is het belangrijk dat ieder bestuurslid hier kennis van neemt en de inhoud onderschrijft. Maximale score: 3
Maximale score: 3
Diversiteitbeleid: het is voor het ontwikkeling- en integratieproces wezenlijk dat migranten, maar ook andere groepen in de samenleving deel kunnen nemen aan het arbeidsproces. Ref: diversiteitsbeleid Rijk Maximale score: 4
De regering heeft hiervoor streefcijfers vastgelegd in een Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 (nieuw beleid in wording). Maximale score: 3
Maximale score: 3
Onder kwetsbare gemeenschappen wordt hier verstaan: mensen die om een of andere reden geen of weinig inkomen genieten. Maximale score: 4
Ruimhartig wil zeggen dat mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau in aanmerking komen voor kwijtschelding. Maximale score: 3
Maximale score: 3
Maximale score: 3

Een goed voorbeeld van stimulering van vrijwilligerswerk is bijvoorbeeld een gezamenlijk deelname aan de jaarlijkse ‘Day For Change’ www.dayforchange.nl.

Maximale score: 3
Het gaat hierbij niet alleen om de eigen objecten maar om de rol van het waterbeheer in het beheersgebied. Actief wil zeggen dat het waterschap hier structureel tijd en/of budget in investeert. Maximale score: 3
Een Cultuur Historische Waardenkaart geeft de archeologisch, bouwhistorisch, en de historische geografie van een provincie weer. Actueel betekent dat nieuwe gegevens en inzichten systematisch hierin worden verwerkt. Maximale score: 3
Maximale score: 3
Maximale score: 3
Gedacht kan worden aan een scala van communicatiemiddelen zoals vlaggen, borden, bewijzering. Maximale score: 3
Bewustzijn van de eigen geschiedenis en het waarderen van het culturele erfgoed is belangrijk om begrippen als welvaart en ontwikkeling in het perspectief van tijd te plaatsen. Een manier om dit te doen is het organiseren van open dagen. Maximale score: 3
Extra inspanningen
Natuurlijk is de vragenlijst niet uitputtend. Hieronder wordt ruimte geboden voor concrete voorbeelden, tips en commentaar.

Burgerparticipatie

Waterschappen zijn overheden met een gekozen bestuur. Gemeenten zijn voor burgers het eerste loket van de overheid, provincies besturen meer op afstand en waterschappen zijn veelal nog ‘onzichtbaarder’. Dat neemt niet weg dat ook waterschappen er belang bij hebben om maatschappelijk draagvlak te generen en te behouden voor (politieke) besluiten.

“Het is effectief om burgers te betrekken bij het opstellen van beleid dat hen raakt. Vanuit een democratisch oogpunt, maar ook omdat het beleid er beter van wordt.” (Instituut voor Publiek en Politiek, www.publiek-politiek.nl)
 

Maximale score: 50
De maatschappelijke of sociale dialoog is gedefinieerd door de ILO tot alle soorten van onderhandeling, overleg of gewoon uitwisseling van informatie tussen, of onder, vertegenwoordigers van de regeringen, werkgevers en werknemers, over onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Maximale score: 4
Actueel: nieuw of geactualiseerd tijdens de huidige beleidsperiode en jaarlijks bijgesteld. Maximale score: 3
Structureel aandacht: er is een protocol om belanghebbenden vroegtijdig uit te nodigen om input/feedback te leveren. Maximale score: 3
Actief deelnemer: neemt deel aan bijeenkomsten en vertaalt ideeën en afspraken in concrete acties en/of aanscherping van eigen beleid. Maximale score: 3
Betrekken van jongeren bij de lokale politiek en beleid vraagt om extra inspanning. Aardig voorbeeld is het aanstellen van een jeugddijkgraaf. Maximale score: 3
Het burgerinitiatief is een belangrijk instrument voor burgers om zaken aanhangig te maken en formeel bespreekruimte te geven op de agenda van het bestuur. Maximale score: 3
Helder: goed vindbaar via de website en in een voor VMBO-niveau begrijpelijke taal geschreven. Maximale score: 3

Voorbeelden van publiekscampagnes met mogelijkheden voor regionale acties: www.urgenda.nl en www.hier.nu.

Maximale score: 3
Regelmatig: uw waterschap doet minstens één maal per jaar een Klanttevredenheidsonderzoek. Maximale score: 3
Risicokaarten: de provincie beschikt over risicokaarten. Via een risicokaart kunnen eenvoudig de risico’s in een regio of buurt getraceerd worden. Dit kan door postcode of woonplaats in te voeren. Dit is een transparante vorm van risico communicatie. Maximale score: 4
Eenvoudig en snel informatie vinden via website betekent hier dat via de homepage iemand met maximaal twee klikken op dit onderwerp terecht kan komen. Maximale score: 3
Maximale score: 3
Denk aan publiekscampagnes gericht op het bestrijden van buitensporig watergebruik en/of watervervuiling. Maximale score: 3
Gedacht kan worden aan een menukaart om de watervoetafdruk te beperken, aanbieden van een regenton of tips om de tuin voor water duurzaam in te richten. Maximale score: 3

De Unie van Waterschappen biedt voor docenten en scholieren de www.waterschapwijzer.nl

Maximale score: 3
Bijvoorbeeld minder gifgebruik en optimaliseren van waterberging. Maximale score: 3
Extra inspanningen
Natuurlijk is de vragenlijst niet uitputtend. Hieronder wordt ruimte geboden voor concrete voorbeelden, tips en commentaar.

(Internationale) Samenwerking

Duurzame ontwikkeling betekent ook rekening houden met behoeften en ambities van mensen elders.

“Het leveren van een gepaste bijdrage aan internationale samenwerking die aansluit op de kerntaken van het waterschap is niet alleen goed te plaatsen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook in de context van het Akkoord van Schokland, het Nationaal Waterplan en de Visie internationaal beleid waterschappen. Als maatschappelijke organisatie zien de waterschappen het als hun verantwoordelijkheid om hun kennis en expertise niet voor zichzelf te houden, maar te delen met zowel nationale als internationale partners.” (Waterspiegel 2010, p. 47)

Veel informatie en inspiratie op dit terrein is eveneens te vinden via www.vng-international.nl en www.ncdo.nl.
 

Maximale score: 22
Geen toelichting. Maximale score: 3
Maximale score: 3
“De waterschappen hebben een internationale ambitie.” Visie Internationaal Beleid Waterschappen, 2009. Actief wil zeggen dat er structureel geld en/of tijd geïnvesteerd wordt. Maximale score: 4
Denk hierbij aan de Europese kaderrichtlijn water, VN-conventies met betrekking tot klimaat en biodiversiteit, de Millenniumdoelstellingen. Maximale score: 3
Maximale score: 3

In ondertekening van ‘het Akkoord van Schokland’ in 2007 hebben de waterschappen zich verbonden om zich in te zetten voor het realiseren van de Millenniumdoelen (MDG’s) van de Verenigde naties. Meer over de millenniumdoelen: www.millenniumdoelen.nl.

Maximale score: 3

Uit een recente evaluatie is gebleken dat het collega-tot-collega samenwerkingsmodel heel effectief en efficiënt werkt. Zie www.vng-international.nl.

Maximale score: 3
Extra inspanningen
Natuurlijk is de vragenlijst niet uitputtend. Hieronder wordt ruimte geboden voor concrete voorbeelden, tips en commentaar.
Gegevens contactpersoon:
Waterschap
 
Afdeling